Adapazarı Belediyesi'nin arsa satışı için düzenleyeceği ihalenin ilanın Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan portalında ile ulusal ve yerel gazetelerde yayımlandı.
Belediye, ilçe sınırları içinde kalan ve imar durumları konut alanı, ticaret alanı ve akaryakıt alanı şeklinde değişen toplam 12 arsayı satışa çıkardı.

Korucuk Mahallesi'ndeki 5 konut alanı, 2 ticaret alanı ve 1 akaryakıt alanı başta olmak üzere Yağcılar, Güneşler ve Karakamış'taki konut alanları ve İkizce Osmaniye mahallesindeki akaryakıt alanı satılacak.

Satışından en fazla gelir beklenen arsa Korucuk Mahallesindeki akaryakıt ticaret alanı... 12 bin 676 metrekare yüzölçümüne sahip arsanın satışı için 82 milyon 399 bin TL muhammen bedel belirlendi.
Yine Korucuk'ta yer alan 500 metrekarelik 3 arsa için ise ayrı ayrı 1 milyon 925 bin TL muhammen bedel belirlendi.

12 arsanın toplam muhammen bedeli 280 milyon 430 bin liraya yaklaşıyor.

Satış ihalesinde bazı arsaların açık artırma usulü ile gerçekleştirileceği göz önünde bulundurulduğunda elde edilebilecek gelirin bu rakamın çok üzerine çıkması bekleniyor.

Arsaların satışına yönelik ayrı ayrı ihaleler 12 Haziran Çarşamba günü saat 10.00'da Adapazarı Belediye binasında belediye encümeni tarafından yapılacak.

İŞTE O ARSALAR VE SATIŞ FİYATLARI
Korucuk 1749 Ada 42 parseldeki 500 metrekarelik konut alanı için 1 milyon 925 bin TL

Korucuk 1749 Ada 41 parseldeki 500 metrekarelik konut alanı için 1 milyon 925 bin TL

Korucuk 1749 Ada 5 parseldeki 500 metrekarelik konut alanı için 1 milyon 925 bin TL

Korucuk 4885 Ada 1 parseldeki 9 bin 351 metrekarelik konut alanı için 36 milyon 4 bin TL

Korucuk 1763 ada 1 parseldeki 3 bin 785 metrekarelik ticaret alanı için 14 milyon 761 bin TL

Korucuk 4887 ada 1 parseldeki 3 bin 489 metrekarelik ticaret alanı için 15 milyon 181 bin TL

Korucuk 3343 ada 3 parseldeki 12 bin 676 akaryakıt ticaret alanı için 82 milyon 199 bin TL

Yağcılar 5693 ada 1 parseldeki 500 metrekarelik konut alanı için 5 milyon 3888 bin TL

Güneşler 2627 parseldeki 837 metrekarelik konut alanı için 7 milyon 540 bin TL

İkizce Osmaniye 3153 ada 48 parseldeki 5 bin 448 metrekarelik akaryakıt alanı için 46 milyon 308 bin TL

Meclis Üyesi Nihat Arda Şahin’e ne oldu ! Meclis Üyesi Nihat Arda Şahin’e ne oldu !

Karakamış 4276 ada 4 parseldeki 7 bin 230 metrekarelik konut alanı için 63 milyon 267 bin TL muhammen bedel belirlendi.

1-İHALENİN KONUSU: Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlardan 7,8,9,10,11 ve 12 no'da bulunan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile, diğer taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma usulü ile satılması işi ihalesidir.
2-ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI: Şartname ve ekleri Adapazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 110 Nolu İhale Biriminden istekliler tarafından temin edilebilir.
3-İHALENİN NEREDE, HANGİ SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI: Satış ihalesi işi için aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlardan 7,8,9,10,11 ve 12 no'da bulunan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif  usulü ile, diğer taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma  usulü ile 12/06/2024 Çarşamba günü saat 10:00’da Orta Mahalle Çeşme Meydanı Caddesi No:9 adresindeki Belediye Hizmet Binasının 209 Nolu Toplantı Salonunda Adapazarı Belediyesi Encümenince yapılacaktır.
4-ŞARTNAME BEDELİ: Her bir taşınmazın satış ihalesi için ayrı ayrı şartname bedeli 5.000,00 TL’dir.
5-MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

Not: İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını 11/06/2024 Salı günü saat 17:30’a kadar banka teminat mektubu (süresiz, limit içi ve şube limitini gösterir olması gerekmektedir) olarak verebileceği gibi, nakit olarak da Belediyemiz veznelerine veya ihale adı belirtilerek Halk Bankası Adapazarı Şubesi TR08 0001 2009 5850 0007 0000 50 Nolu nakdi teminat hesabına yatırılabilir. Ödemeler dosyasında mevcut şartnamede yazılı hükümler dahilinde yapılacaktır.
       Satış ihalesi için istenilen belgeler, 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanarak 11/06/2024 Salı günü saat 17:30’a kadar Adapazarı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne elden teslim edilecektir.
6-İSTENİLEN BELGELER: İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;
-GERÇEK KİŞİLERDEN:
a.Nüfus Cüzdan Sureti,
b.Nüfus kayıt örneği (İkametgah belgesi),
c.Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
d.Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküsü,
e.Şartname alındı makbuzu,
f.Adapazarı Belediyesine borcu olmadığına dair belge ( Gelirler Müdürlüğünden)
-TÜZEL KİŞİLERDEN:
a.Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi veya Esnaf Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
b. Şirketlerden Noter tasdikli imza sirküleri,
c.Vakıflardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri,
d.Derneklerden ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküleri ile dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
e. Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
f.Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküsü,
g.Şartname alındı makbuzu,
f.Adapazarı Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Gelirler Müdürlüğünden)
                7,8,9,10,11 ve 12 no'da bulunan taşınmazlar için teklif vermek isteyen İsteklilerin Şartnamede açıklandığı şekilde, iç zarf içerisinde hazırlanmış teklif mektubu sunmaları gerekmektedir.
                İş bu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.
                Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar ve birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.


* İhale dosyasına www.adapazari.bel.tr adresinde bulunan İhale Rehberi linkinden ulaşılabilir.