Büyükşehir Belediyesi'nin inşa ettiği Sakarya Ticaret Merkezinde 10 iş yeri daha satışa çıktı. Belediye bu satıştan 17 milyon liraya yakın gelir bekliyor...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Adapazarı şehir merkezinde, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) merkez kampüsü köşesinde başladığı Sakarya Ticaret Merkezi inşaatı devam ediyor.

Toplam 88 iş yeri ve ofisin bulunacağı ticaret merkezindeki iş yeri ve ofisler belli aralıklarla satılmaya devam ediyor.

Belediye son olarak zemin kat ve 1. katta bulunan 10 adet ofis ve iş yerininin satışı için ihale ilanı yayınladı.

1 milyon 62 bin lira ila 3 milyon lira arasında değişen muhammen bedellerin toplamı 16 milyon 742 bin lira ediyor. Açık teklif usulü ile gerçekleşecek ihalede satış bedellerinin yükselmesi ön görülüyor.

İhale 20 Eylül Salı günü Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda gerçekleşecek.

Yaralı ayı bulundu Yaralı ayı bulundu

İHALEYE DAİR BAZI ŞARTLAR ŞU ŞEKİLDE:
MADDE –1. İHALELERİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:
Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 27.L.1 pafta 633 Ada 159 nolu parsel üzerinde yapılmakta olan Ticaret Merkezinde kat irtifakı tesis edilmiş işbu ilanın 4. maddesindeki tabloda bilgileri sunulan 10 adet ofis ve işyerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış ihaleleri yapılacaktır.


MADDE–2. ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:
İhalelere ait İdari Şartname ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkalığı, Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 1.000,00 TL (BinTürkLirası) karşılığı temin edilebilir.

MADDE–3. İHALENİN HANGİ USULLE, NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI:
İhaleler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, 20.09. 2022 Salı günü işbu ilanın 4 üncü maddesindeki tabloda belirtilen saatlerde yapılacaktır.

MADDE – 4. SATIŞA KONU EDİLEN TAŞINMAZLARIN MUHAMMEN BEDELLERİ, GEÇİCİ TEMİNATLARI, İHALE SAATLERİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 27.L.1 pafta 633 ada 159 nolu parsel üzerinde yapılmakta olan Ticaret Merkezinde satışa sunulan kat irtifakı tesis edilmiş bağımsız bölümlerin; konum, kat, bağımsız bölüm numarası, muhammen bedeli, geçici teminat bedeli ve ihale saati bilgileri aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup, ihalelerin sonucunda belirlenen ihale bedeli peşin veya kanuni faiz uygulanarak taksitle tahsil edilecektir.

MADDE – 5. İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:
İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, aşağıda belirtilen evrakları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlayıp eksiksiz bir şekilde 20.09.2022 Salı günü saat 11:00’a kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne elden teslim etmeleri veya ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla göndermeleri gerekmektedir.

Gerçek Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:
Gerçek kişinin bizzat ihaleye katılması halinde gerçek kişinin Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi)
Gerçek kişinin Nüfus Kayıt Örneği (Aslı ve Fotokopisi)
Gerçek kişinin İkametgâh Senedi (Aslı ve Fotokopisi)
Vekâleten katılması halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi)
Vekâleten katılması halinde, Vekilin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi)
Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış İhale Şartnamesi (Aslı)
İhale şartnamesi bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı)
Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge (Aslı)
Teminat Bedellerinin iadesi için IBAN Bilgisini gösterir bankadan alınmış belge veya yazılı beyan(Aslı)
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “Borcu Yoktur Belgesi” (Aslı)
EKAP Yasaklılık Sorgulama modülü üzerinden alınmış yasaklılık sorgulaması dokümanı (Aslı)

Tüzel Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:
Ticaret sicil gazetesi veya ticari faaliyet yürütmüyorsa tüzük, vakıf senedi, vb. belge (Aslı/Noter Tasdikli sureti/İlgili kurumundan alınmış e-imzalı doğrulatılabilir belge ve Fotokopisi)
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi)
Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi)
Vekâleten katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi)
Vekâleten katılması halinde Vekilin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi)
Teminat Bedellerinin iadesi için IBAN Bilgisini gösterir bankadan alınmış belge veya yazılı beyan(Aslı)
Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge (Aslı)
Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış İhale Şartnamesi (Aslı)
İhale şartnamesi bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı)
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi” (Aslı)
Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı (Aslı)
EKAP Yasaklılık Sorgulama modülü üzerinden alınmış yasaklılık sorgulaması dokümanı (Aslı)


Önemli Not:
Noterden tasdikli istenen vekâletname ve tüzel kişiler için istenen teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri belgeleri üzerlerinde geçerlilik tarihi varsa, üzerlerindeki geçerlilik tarihine kadar geçerlidir. Üzerinde geçerlilik tarihi olmayan vekâletname ve tüzel kişiler için istenen teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri belgelerinin ihalenin yapıldığı tarih itibari ile son bir yıl içinde düzenlenmiş olması veya ihalenin yapıldığı tarih itibari ile noterce son bir yıl içinde tasdik edilmiş olması gerekmektedir.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE
İLAN OLUNUR