"AAÜT ve CMK ücretleri avukatlık mesleğinin onuruna yakışır bir seviyeye getirilmeli" diyen Sakarya Barosu Başkanı Av. İlknur Ebiz Yıldız, basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"20 Kasım 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde belirlenen ücretlerin, ülkedeki ekonomik gelişmelerin gerekleriyle bağdaşmadığı, CMK Ücret Tarifesi’nin ise Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin oldukça altında, verilen emek ve mesainin karşılığı olmamaktan da öte, külfete dönüştüğü açıktır. 4-5 Haziran 2022 tarihlerinde TBB Delegeleriyle Ankara’da yapılan toplantıda AAÜT ve CMK Ücret Tarifesinin derhal arttırılması ve ülkedeki ekonomik gerçeklere uyarlanması kararlaştırılmıştır.

Bu karar doğrultusunda TBB tarafından hazırlanmış olan ücret tarifesi 13 Haziran 2022 tarihinde yayımlanmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderilmiş olmasına rağmen, yayınlanmamıştır. 5 Temmuz 2022 tarihinde TBB ve Baro Başkanları ile Adalet Bakanı arasında bir toplantı yapılmış, yapılan görüşmelerde, tarifelerin Eylül ayı başında yayımlanması için ortak çalışma yapılması yönünde irade ortaya çıkmıştır.

Bu iradeyi olması gereken bir yöntem olarak önemli görüyoruz. Fakat geldiğimiz noktada özellikle CMK Ücret Tarifesinin hakkedilen düzeyde arttırılması konusunda ilgili Bakanlıklarda bir direnç olduğu kaygısını taşımaktayız.

TBB ile Adalet Bakanlığı arasında CMK Ücret Tarifesinin belirlenmesine yönelik bir görüşme gerçekleştirilecektir. Ancak bahsettiğimiz kaygı nedeniyle iş bu başvuruyu yapmak suretiyle demokratik hakkımızı kullanarak ilgili idarelerin sesimize kulak vermesini talep ediyoruz. Ceza yargılamasında avukatın varlığı işkence ve kötü muameleyle ve hukuka aykırılıklarla mücadelenin bir parçası, hak arama özgürlüğünün garantisi, adil yargılanma hakkının olmazsa olmazı ve hukuk devletinin gereğidir.

Adil bir yargılamanın ancak savunmanın katılımıyla var olabileceğini kabul eden hukuk devleti; ücret tekeli nedeniyle, yargının kurucu unsuru, savunma için külfete dönüşen CMK görevlendirmeleri bu haliyle anayasamızda ifadesini bulan angarya yasağını da ihlal eder mahiyete dönüşmüştür. Öncelikle ve önemle saptamak gerekir ki; CMK hizmetleri için AAÜT dışında bir belirleme kabul etmemiz mümkün değildir. AAÜT'nin onda birine denk gelen CMK ücretleri, her biri en az 3 yıl süren bir davanın ücreti olarak avukatlara reva görülmemelidir.

AAÜT ve CMK ücret tarifelerindeki ücret artışının birlikte ve ivedilikle yapılması önem arz ettiği gibi bu değişiklik avukatlar için yaşamsaldır. Yapılan bağımsız araştırmalarda ülkemizde yıllık enflasyon oranın % 176 düzeylerinde olduğu açıklanmaktadır. Artan hayat pahalılığı karşısında 2021 yılı Kasım ayında açıklanmış olan ücret tarifesi hükümsüz kalmıştır.

CMK ve AAÜT ile belirlenen ücretler derhal avukatlık onuruna yakışır bir seviyeye getirilmesi yönünde talebimiz bulunmaktadır. TBB ve Barolar olarak içinde bulunduğumuz koşullar görmezden gelinmeye devam edilirse, temsil yetkimizden aldığımız haklara dayanarak daha önce belirttiğimiz gibi aşamalı eylem planlarını hep birlikte hayata geçirme kararlılığını ortaya koyacağımızın bilinmesini istiyoruz"