Daha önce tek katılımcı olması sebebiyle iptal edilen ve 7 Eylül'de yeniden ihaleye çıkılacağı duyurulan Ada Hayat projesinin yeni ilanı yayınlandı. İlanda muhammen bedel 727 milyon 450 bin 500 TL'den 742 milyon 200 bin TL'ye yükseltildi.

Şehrin kalbinde tarihi dönüşüm olarak kabul edilen, Adapazarı Belediyesi tarafından Hilmi Kayın İş Merkezi ve Adapazarı Belediyesi'nin bulunduğu alana yapılacak olan Ada Hayat projesinde ilk ihale 7 Temmuz’da  Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmişti. Ancak tek katılımcı olması sebebiyle ihale iptal edilmişti. 

Geçtiğimiz hafta Adapazarı Belediyesi tarafından 7 Eylül Çarşamba günü olarak ihale için yeni ilan açıklandı. Açıklanan ilanda yapım bedeli yükseltildi. Daha önce 727 milyon olarak belirlenen toplam muhammen bedeli yeni ilanda 742 milyon 200 bin TL olarak belirlendi.

İhale, 7 Eylül Çarşamba günü, Saat:15:00'da Adapazarı Belediyesi Orhangazi Kültür Merkezinde Encümen huzurunda kapalı zarf usulü yapılacak.

İHALENİN AYRINTILARI ŞU ŞEKİLDE:

1-İHALENİN KONUSU, NİTELİĞİ,YERİ VE MİKTARI: 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2.maddesine göre 1,87 hektar büyüklüğündeki "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlenen Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 128 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 129 Ada 1 Parsel ve 130 ada 22, 23, 24, 25, 26, 27, 147, 159, 167, 173, 174, 180, 181, 184, 185 parseller ve Rezerv Yapı Alandaki mevcut olan binalar ile belediye hizmet binasının yıkımı ve sonrasında bu alana; kat karşılığı sosyal kültürel alan/tesis, ticari alan, belediye hizmet binası ve bu binanın mimari projede gösterilen teknik şartnamede belirtilen özellikte iç tefrişatı/demirbaşlarının temin ve montajının sağlanması, meydan düzenlemesi, otopark inşa edilmesi işinin, yükleniciye bırakılacak şartnamede belirtilen bölümler/kat, teras-Kiosk vaziyet planında gösterilen alanlar ile teknik şartname, idari şartnamede ve tüm uygulama projelerinden herhangi birinde belirtilen iş ve işlemler karşılığında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile Belediyeye bırakılacak bölümlere (Bu bölümlerin bir kısmı hak sahipleri ile yapılan sözleşme gereği belediye tarafından hak sahiplerine devredilecektir.) ilave olarak teklif edilmesi öngörülen asgari bedelin artırımı ihalesidir.

2-ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN ALINACAĞI:
Şartname ve ekleri Adapazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Biriminden istekliler tarafından bedeli yatırılarak temin edilebilir.

3-İHALENİN NEREDE, HANGİ SAATTE, TARİHTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI: İhale 07/09/2022 Çarşamba günü, Saat:15:00'de Cumhuriyet Mahallesi Bankalar Caddesi No:19 Adapazarı Sakarya adresinde bulunan Adapazarı Belediyesi Orhangazi Kültür Merkezinde Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre yapılacaktır.
İstekliler İhale Şartnamesini ve eklerini, mesai saatleri içerisinde Orta Mahalle Çeşme Meydanı Caddesi No: 9 Adapazarı/ Sakarya adresinde bulunan Adapazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görebilir.

4-ŞARTNAME BEDELİ: 5.000,00- TL (BeşbinTürklirası)'dir.

5-MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:
Muhammen Bedel : 738.000.000,00.-TL (YediyüzotuzsekizmilyonTürkLirası)
Asgari Teklif: İsteklilerden 4.200.000,00-TL (DörtMilyonİkiYüzBinTürkLirası)’ndan aşağı olmamak üzere kapalı zarf usulü teklif alınacaktır.
Toplam Muhammen Bedel : 742.200.000,00-TL (YediyüzkırkikimilyonikiyüzbinTürkLirası)
Geçici Teminat Bedeli: Muhammen bedelin %3 ' ü olan 22.266.000,00-TL (YirmiikimilyonikiyüzaltmışaltıbinTürkLirası)' dır.

6-İSTENİLEN BELGELER: İsteklilerin, ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks, var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
İhale yılı içerisinde kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından alınmış ihale yılı içerisinde odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihale yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
İstekli adına vekâleten teklif veriliyor ise, teklif veren kimselerin noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
İsteklilerin ortak girişim olması halinde idareden temin edilecek İş Ortaklığı Beyannamesi,
Toplam muhammen bedelin %100'üne karşılık gelen 742.200.00,00-TL (YediyüzkırkikimilyonikiyüzbinTürkLirası) tutarına kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir banka referans mektubu. (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan idare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dâhil- düzenlenmiş olması gerekmektedir)
İlan tarihinden sonraki tarihte ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya vergi dairesinden alınan yazı aslı,
İlan tarihinden sonraki tarihte Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya kurumdan alınan yazı aslı,
İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı,
İsteklinin iş bitirmelerinin;
Yapı sınıfı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde yayınlanan 3A grubu, 3B grubu, 4A grubu, 4B grubu, 4C grubu veya üstüne yahut EKAP sisteminde geçerli olan (B) Üst Yapı (Bina İşleri) II. Grup: Bina İşlerine veya üstüne ait olduğunu gösterir en az bir belge veya 4734 sayılı Kanununun Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan (A) Altyapı İşleri veya (B) Üst Yapı (Bina) İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

k. Muhammen bedelin (738.000.000 TL) %30’undan az olmamak üzere ve tek sözleşme ile alınan;

Adapazarı Meclisi toplandı Adapazarı Meclisi toplandı

k.1 İhale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınmış işin büyüklüğüne göre en az (A) grubu müteahhitlik karnesi veya son on beş yılı içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış "İş Deneyim Belgesi",

k.2 Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, (Yurtdışında yapılan işlere istinaden alınan İş Bitirme Belgeleri yeminli tercüme bürolarınca Türkçeye çevrilmiş olarak verilir)

k.3 Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (idarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde idarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

k.4 Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,
Bu şartnamenin 3. maddesinde yazılı geçici teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (c), (d), (g), (h), (i) , (o) ve (r) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanan suretini vermek zorundadır.
Ortak girişimlerde Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39.maddesinin (6) ve (7) bendinde belirtilen şartlara uygunluk aranacaktır.
İdareye borcunun bulunmaması,
İhale dokümanının alındığına dair belge,
İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyanını vermesi,

Ekonomik Ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler Ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:
İş hacmini gösteren belgeler İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi Dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir. Toplam ciro veya Yapım işleri ciro tutarının 50.000.000,00TL (Ellimilyon-Türk Lirası) olması gerekmektedir.
Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.
Yapım işleri ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen yapım işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerden en az birinin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması gerekmekte olup, ortak girişimdeki firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi de yeterli olacaktır.
İsteklilerin, ihaleye ilişkin teklif ve istenen belgeleri, 07/09/2022 Çarşamba günü, saat 12:00’a kadar Orta Mahalle Çeşme Meydanı Caddesi No:9 Adapazarı/ Sakarya adresinde bulunan Adapazarı Belediyesinde Yazı İşleri Müdürlüğüne imza karşılığı vermeleri gerekmektedir.
Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar ve birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 s. D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.)