Yenikent Devlet Hastanesi'nin kantininin 3 yıllığına kiralanması için ihaleye çıkılıyor. İstenen 1 yıllık kira dikkat çekiyor...

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, Adapazarı Karaman Mahallesindeki Yenikent Devlet Hastanesi'nin ticari kantininin 3 yıllığına kiralanması için ihale ilanı yayınladı.
110 metrekare alana sahip kantinin 1 yıllık tahmini kira bedeli 261 bin 161 TL olarak belirlendi.
17 Haziran 2022 Cuma günü açık teklif usulü ile gerçekleşecek ihalede kira bedelinin yükselmesi ön görülüyor.

SAÜ Diş Hekimliği Fakültesi SGK ile anlaşıyor SAÜ Diş Hekimliği Fakültesi SGK ile anlaşıyor

İhaleye girmek isteyenlerin, tahmini bedel üzerinden belirlenen geçici teminat bedeli olan 78 bin 348 lirayı Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünün banka hesabına yatırması gerekiyor.

İHALEYLE İLGİLİ AYRINTILAR ŞU ŞEKİLDE:
4) İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:
4.1. İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Taşınmaz Kiralama Birimine ihale evrak dosyasını kapalı zarfta teslim edecekler.
4.2. Kantin için 1 yıllık tahmini bedelin en az %30 oranında olan 78.348,56 TL (Yetmiş sekiz bin üç yüz kırk sekiz Türk Lirası elli altı Kuruş) tutarındaki Geçici Teminat bedelinin Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Bankası Adapazarı Şubesine ait TR 47 0001 2009 5850 0005 0001 78 numaralı hesabına yatırılması veya 2886 sayılı Kanunun 26. maddesine göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu Teminat mektubu üzerinde İdarenin adı, İşin adı, Mektup sahibi firma/kişi adı, tabi olduğu yasa ve süresiz olduğu ibareleri mutlaka bulunmalıdır.
4.3. İhaleye iştirak eden kira şartnamesi genel ve özel hükümlere ait tüm maddelerini önceden okumuş ve kabul etmiş sayılır. İstekliler kira şartnamesinin alındığına dair dekont ve doküman makbuzunun bir nüshasını ihale dosyasına ekleyecektir. İhaleye katılacak olanların Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünün Türkiye Halk Bankası Adapazarı şubesi ait TR 47 0001 2009 5850 0005 0001 78 numaralı hesabına 300,00 TL (Üç Yüz Türk Lirası) şartname ücreti yatırmaları zorunludur.
4.4. Gerçek kişi olması halinde Kimlik Fotokopi, tüzel kişi olması halinde ise vergi kimlik numarasını gösterir belge
4.5. Tebligat için ihale tarihinden geriye dönük son 3(üç) ay içerisinde alınmış ikametgâh belgesi
4.6. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
Gerçek kişi olması halinde; kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
Tüzel kişi olması halinde; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.7. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza beyannamesi
b) Tüzel kişi olması halinde; Ticaret Sicil Gazetesi
c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. (Gerçek kişilerin katılımında kesinlikle vekâlet ile ihaleye katılamaz, gerçek kişinin kendisi ihaleye katılmak zorundadır.)


 
4.8. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına [Özel Hukuk Tüzel Kişilerde tüm ortaklar dahil (halka açık kısmı hariç)] dair savcılıktan son üç ay içinde alınmış Adli sicil kayıt örneği.

4.9. Gerçek kişilerden; resmi kurum veya kuruluşlardan alınmış kantin işletmeciliği ustalık belgesi ve/veya diploması ve/veya kantincilik kurs bitirme belgesi,
4.10. İhaleye katılacak istekliler, ihale tarihi itibari ile son 6 yıl içinde, muhammen bedelin % 50’ sinden az olmamak üzere kamu veya özel sağlık kuruluşlarında bedel içeren bir sözleşme kapsamında ihale konusu veya benzer işi yapmış ve tamamlamış olmalıdır. Tamamlamış olduğuna dair gerekli belgeleri ihale dosyasının içinde sunmalıdır.
4.11. Yer Gördü Belgesi. İhaleye katılan her istekli, kiralanacak taşınmazı yerinde gördüğüne ve özelliklerini öğrendiğine dair Hastane İdaresince düzenlenecek belgeyi imzalı şekilde ihale dosyasına ekleyecektir.
4.12. İhale ilk ilan tarihinden sonra alınmış Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge. (ihale ilk ilan tarihinden ihale tarihine kadar Vergi daireleri veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)
4.13. İhale ilk ilan tarihinden sonra alınmış SGK borcunun bulunmadığına dair belge. (ihale ilk ilan tarihinden ihale tarihine kadar SGK daireleri veya Resmi İnternet Sitesinden barkodlu bir şekilde alınabilir.)
5) Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.
6) İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
2886 Sayılı Yasasının 17.ve 18. maddesi gereği İLANEN DUYURULUR.