31 Mart'taki yerel seçimlere 29 gün kala belediye başkan adayları da çalışmalarına hız verdi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdoğan, Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarında bulunan bir otelde düzenlenen proje tanıtım toplantısında vaatlerini açıkladı.

Erdoğan, projelerini tanıttığı toplantıda, 22 yıllık AK Parti iktidarının Sakarya'ya neler yaptığına dair bir değerlendirmenin yapılacağını, 31 Mart'taki seçimlerin bir hesap günü olacağını ve Sakarya'nın geleceğinin hemşehrilerin oylarıyla şekilleneceğini vurguladı.

"Sakarya'yı tertemiz bir anlayışla yöneteceğiz. Ayrımcılık, kayırmacılık yapmayacağız. Yolsuzların üzerine kararlılıkla gideceğiz." diyen Erdoğan, "Kentsel Yenilenme Master Planı çerçevesinde kurumsal paydaşlarımızın katılımı ile şehrin riskli yapı stokunu tespit edeceğiz ve gerekli kentsel yenileme çalışmalarını yürüteceğiz. Yerel Afet Risk haritalarını hazırlayacağız. Risk durumuna göre 5 yıl içinde kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz . Her mahallede kolay ulaşılabilecek şekilde bir afet toplanma merkezi kuracağız. Okullarda afet konusunda bilgilendirme, farkındalık yaratma ve eğitim faaliyetleri gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Ulaşım sorununu Sakarya'da çözmesi gereken bir konu olarak nitelendiren Erdoğan, kent içi ulaşımı hem seyahat konforu ve zaman, hem de çevresel etki değerlendirmeleri bakımından ele alan bir "Kent İçi Ulaşım Yatırım ve Eylem Planı" hazırlayacaklarını söyledi. Yol sorununu ortadan kaldıracaklarını belirten Erdoğan, tramvay ve metrobüs gibi toplu taşıma sistemlerini devreye sokacaklarını da kaydetti.

Erdoğan ayrıca, Cumhur İttifakı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar'a "Bir platformda bir araya gelerek şehrin geleceğini karşılıklı oturup konuşalım" diyerek çağrı yaptı. 

Erdoğan, başlıklar halinde projelerini şu şekilde sıraladı:

KENTSEL DÖNÜŞÜM ve AFET HAZIRLIĞI

Kentsel dönüşüm, sadece ekonomik ömrünü doldurmuş ya da hasarlı veya risk altındaki yerleşim yerlerini yıkarak yerine yenisini yapmak değildir.

Sakarya’da yaşayan insanlarımızın yaşamsal risklerini ortadan kaldırırken kent ruhuna uygun bir yapılaşmayı gerekli görüyoruz. O nedenle Sakarya’yı her şeyiyle bize ait olan, bizimle yaşayan, ‘biz’e dahil bir şehire dönüştürmek temel hedef imizdir.

 •  Kentsel yenilenme master planı çerçevesinde kurumsal paydaşlarımızın katılımı ile şehrin riskli yapı stokunu tespit edeceğiz ve gerekli kentsel yenileme çalışmalarını yürüteceğiz.

 •  Yerel afet tehlikesi ve risk haritalarını hazırlayacağız.

 •  1999 öncesi yapılan 4-5 katlı binaların tümünü denetime tabi tutarak, risk durumuna göre 5 yıl içinde kentsel dönüşüme tabi tutacağız.

 •  Tüm şehir genelinde sokak ve cadde bazında tehlike arz eden, ekonomik ömrünü tamamlamış yapıları tespit edip yıkılıp yeniden yapılmasını veya yapı güçlendirmesini için azami gayret sarf edeceğiz.

 •  Her mahallede kolay ulaşılabilecek şekilde bir afet toplanma merkezi kuracağız. Her mahallede muhtarlıkla işbirliği çerçevesinde araç gereç, acil ihtiyaç depoları ve uygulama planları koordinasyonunu sağlayacağız.

 •  Kamu kurumları başta olmak üzere diğer özel yapılarda da depremin etkilerini en aza indiren sismik izolatör sisteminin kullanılması için teşvik ve destek çalışmalarında bulunacağız.

 •  Köy yerleşimlerinde deprem, sel, orman yangını, heyelan vb. risklere ön alıcı nitelikte Kırsal Yenilenme Çalışmaları başlatacağız.

 •  İlimizde tarihi ve kültürel mirasın afetlere karşı korunması için özel tedbirler alacağız.

KENT PLANLAMASINDA YATAY MİMARİ HAKİM OLACAK. İMAR İZNİ UYGULAMASINI KORUYACAĞIZ;

Dikey mimari ile yapılan binaların deprem durumların da daha riskli olması yanında şehrin siluetini bozması, şehir planlaması açısından büyük sorunlara yol açması, insanların sosyalleşmesini zorlaştırması, insanları doğal yaşamdan uzaklaştırması gibi birçok dezavantajı bulunuyor.

Yatay mimari ise bu dezavantajları avantaja dönüştürebilen bir potansiyel sunuyor. Deprem kuşağında yer alan bir kent olarak, özellikle uygulamamız gereken mimari yatay mimaridir. Bu nedenle Sakarya’da imar izni uygulamasını muhafaza edeceğiz.

KENT MİMARİSİ VE ŞEHİRLEŞME

Hızla değişen ve gelişen bir dünyada ortaya çıkan ve gelecekte ortaya çıkacak ihtiyaçlar çerçevesinde, Sakarya’daki kentsel yaşamın yeniden düşünülmesi, yaşam kalitesini artırmak için gerekli ve önemli bir adımdır.

Kentsel tasarım bu sürecin anahtarı olacaktır. Sakarya’nın coğrafi, kültürel ve tarihi kimliğini koruyarak bugün ve gelecekte daha yaşanabilir, daha konforlu ve güvenli bir yaşam alanı inşa etmek temel hedefimizdir.

KONUT ve MİMARİ

Kentler, ekonomik, sosyal, kültürel ve fiziksel verilerle tasarlanır. Kent tasarımı ve ayrılmaz parçası olan mimari tasarım, yaşamı kurgulayan çok önemli etkenlerdir.

Bu yönüyle Sakarya’da gerçekleştireceğimiz imar uygulama planlaması ve kentsel tasarım alanları; kentleşmenin hızlanmasına paralel olarak gerçekten önemli hale gelen şehir planlama ve tasarımı tecrübesine sahip kent plancıları ile kent ve yapı kültürünü özdeşleş- tiren bir planlama ve tasarım tecrübesine sahip mimarlarla yapacağımız ortak planlamayla yürütülecektir.

Konut Alanında Stratejik Hedeflerimiz ise;

 •  Konut üretimi için finansman ve örgütlenme modellerinin geliştirilmesi.

 •  Planlama süreci ile bütünleşen etkin arsa politikaları ile yasa dışı süreçlerin önüne geçilmesi.

 •  Mülkiyetle ilgili sorunların çözümüne yönelik alternatif araçların geliştirilmesi.

 •  Konut yaşam çevresi kalitesini olumsuz etkileyen konut dışı kullanımların denetlenmesi.

 •  Konut yenilemesinde bina ölçeğinin ötesinde yeni örgütlenme ve finansman modelleri geliştirilmesi, teknoloji kullanma olanakları- nın geliştirilmesi, maliyet düşürücü önlemler alınması.

 •  Yenileme sürecinde alt gelir grupları ve kiracıların ekonomik açıdan desteklenmesi olarak belirlenmiştir

ULAŞIM: DOĞRU PLANLAMA KÖKLÜ ÇÖZÜMLER

Ulaşım, kentsel yaşamın en önemli unsurlarından biri. Kent içi ulaşım hizmetleri, kentteki iş ve konut alanları ile sosyo-kültürel alanlar gibi farklılık gösteren arazi kullanımlarının birbirleri ile ilişkileri nispetinde ele alınması gereken çok yönlü bir konu. Bu açıdan kentsel ulaşım planları mekansal planlamadan ayrı düşünülemez. Arazi kullanımı ve ulaşım hizmeti arzı arasındaki etkileşim, planlama anlayışının çevresel, iktisadi ve sosyal boyutlara sahip olması gerektiğini ortaya koyar.

Bu yönüyle Sakarya’da gerçekleştireceğimiz imar uy- gulama planlaması ve kentsel tasarım alanları; kentleşmenin hızlanmasına paralel olarak gerçekten önemli hale gelen şehir planlama ve tasarımı tecrübesine sahip kent plancıları ile kent ve yapı kültürünü özdeşleştiren bir planlama ve tasarım tecrübesine sahip mimarlarla yapacağımız ortak planlamayla yürütülecektir.

ULAŞIMI RAHAT ve KONFORLU HALE GETİRECEĞİZ

Şehrimizin nüfus dinamikleri, iklim ve arazi yapısı, jeolojik zeminin uygunluğu, coğrafi konumu, bağlı bölgelerdeki sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ve halkı- mızın ulaşım hizmetlerinden beklentileri gibi faktörler çerçevesinde bir ulaşım stratejisi belirleyeceğiz.

Mevcut ihtiyaç ve sorunlar ile kentin gelişme perspek- tifine uyumlu gelecek projeksiyonları çerçevesinde kent içi ulaşımı hem seyahat konforu ve zaman, hem de çevresel etki değerlendirmeleri bakımından ele alan bir “Kent İçi Ulaşım Yatırım ve Eylem Planı” hazırlayacağız. Kısa, orta ve uzun vadeli başlıklar halinde hazırlanacak olan bu eylem planı ile; 

 • Yol sorununu ortadan kaldıracağız. Şehir merkezlerinde ve tüm ilçelerde; altyapısı tamamlanmış, standardı yüksek, konforlu, güvenli yeni yollar, ulaşım aksları, cadde ve bulvar- lar açacağız; alternatif ulaşım ağları oluşturacağız.

 •  Mevcut yolların ve güzergahların ıslahını sağlayacağız

 •  Şehir merkezinde belirlediğimiz 8 noktada günlük 50.000 araca parklanma imkanı sağlayacak yer altı ve katlı otoparkları hayata geçireceğiz.

 •  Yeni veya yeniden yapılacak kapalı semt pazar alanla- rının zemin uygunluğuna göre yer altına ya da pazar alanlarının üstüne otopark- lar yapacağız. Bu otoparkla- rı pazar olan günler dışında farklı sosyal amaçlarla de- ğerlendireceğiz

 •  1. Geçit Battı Çıktı Tek Kavşağı Battı Çıktı projeleriyle trafik çilesine son vereceğiz.

 •  Hafif raylı sistem ve metrobüs başta olmak üzere toplu taşımaya yönelik yeni yatırımlar yapacağız

 •  Yayalar, bisikletliler ve engelliler için güvenlikli ulaşım imkanları sağlayacağız.

YENİ CAMİ KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI PROJESİ

 •  İmkan olan eski yerleşim merkezlerinde trafik akışının ve yol düzenlemelerinin yeniden yapılması gibi uygulamalarla trafiğin nisbi olarak rahatlatılmasını sağlayacağız.

 •  Kavşak düzenlemeleri ile trafik akışının daha hızlı ve güvenli hale getirilmesini sağlayacağız.

 •  Trafik ışığı önceliklendirme, akıllı yönlendirme, optimum güzergâh planlama ve trafik ölçüm sistemini kuracağız.

 •  Hasarlı ve asfaltsız yollardaki sıkıntıları ivedilikle gidereceğiz.

 •  Bugüne ilişkin düzenlemeler yanında, gerçekleştireceğimiz projelerle, il merkezinin mevcut alanların dışına kaydırılmasını, yaşam ve alışveriş alanlarının daha geniş bir bölgeye yayılarak kent içi taşıt ve insan trafiğinin daha rahat ve çağdaş bir konuma getirilmesini sağlayacağız.

 •  Yeni planlarda yollarımızın çap ve döşeme kalitesi ile trafik işletim sisteminin uluslararası standartlara getirilmesini, mevcut ve yeni inşa edilecek ulaşım ağlarında trafik güvenliğinin üst standartlarda tutulmasını sağlayacağız.

 •  Yeni yapılar için park yeri ve otopark zorunlulu ğu getireceğiz. Kentin bundan sonraki gelişme bölgelerinde yer altı ve/veya otomatik katlı otopark sistemlerinin kurulmasını sağlayacağız.

 •  Köy-mahalle, tarla yollarını düzenleyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

TOPLU TAŞIMAYI TEŞVİK EDECEĞİZ

Bireylerin giderek daha fazla oranda otomobil kullanımına yönelmeleri, kent içi ulaşımda trafik sorununu içinden çıkılamaz hale getirmesi yanında yolcu başına harcanan enerji ve emisyon miktarını da hızla artırıyor. Hem trafik sorununu hafifletmek hem de çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla halkımızı toplu taşımaya teşvik edecek uygulamaları hayata geçireceğiz.

 •  Toplu taşıma araçlarına ve duraklara erişimi kolaylaştıracak güzergah düzenlemelerini yapacağız.

 •  Toplu taşıma araçlarının sayısını ve sefer fre kanslarını artıracağız.

 •  Bir saat içinde kullanılacak farklı toplu taşıma araçlarında indirim sağlayacağız.

 •  Akıllı durak sistemi ile beklemede harcanan zamanın en aza indirilmesini sağlayacağız

 •  Özel aracı olup bunun yerine toplu taşımayı kullananlara fiyat avantajları sağlayacağız

TRAMVAY, METROBÜS GİBİ ALTERNATİF TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİNİ DEVREYE ALACAĞIZ

Kentimizin jeolojik dokusu, var olan ve oluşacak ihtiyaç ve talepler, maliyet fayda analizi ve proje fizibilitesi yaparak alternatif toplu taşıma sistemlerini ulaşım ana planına dahil edeceğiz. Planlama aşamasında mevcut yerleşim alanlarındaki fiziki koşullar, gerekse yeni açılacak yerleşim alanlarının ihtiyaç perspektifini göz önüne alarak duruma uygun hafif raylı sistem, tramvay, metrobüs gibi alternatif ulaşım araçlarını hizmete alacağız.

Tramvay Hatları

 • T1 K.Terminal-Atatürk Bulvarı-Etbalık-OSB Hattı 17 Km 100.000 Yolcu/Gün

 • T2 Güneşler-Serdivan Hattı 13 Km 200.000 Yolcu/Gün

 • T3 Gar Meydanı-Şehir Hastanesi Hattı 16 Km 100.000 Yolcu/Gün

 • T4 Gar Meydanı-Otogar-Arifiye-Sapanca (Kırkpınar) Hattı 16 Km

  90.000 Yolcu/Gün

  Metrobüs Hattı

• Kampüs-Tunatan Kavşağı-Kuzey Terminal (Ring) 55.000 Yolcu/Gün

BİSİKLET KULLANIMINI ve PAYLAŞIMLI BİSİKLET SİSTEMİNİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ

Bisiklet ulaşımı açısından son derece elverişli şartlara sahip olan Sakarya’da, hem ulaşımı rahatlatmak, hem de sağlık ve çevresel avantajlar bakımından kullanımı kolaylaştırmak amacıyla gerekli yatırım ve düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Bu sayede, kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkanlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek mümkün olacak.

 •  Okullardan başlamak üzere bisiklet kullanımını teşvik edici uygulamalar gerçekleştireceğiz.

 •  Bisiklet yollarının ayrılmasını sağlayacağız.

 •  Bisiklet kullanımında güvenliği ve konforu sağlamak amacıyla kaldırımları, yol işaretlemelerini ve sinyalizasyon düzenlenmesini uygun hale getireceğiz.

 •  Şehirde trafiğin yoğun olduğu yerlere insanların ve öğrencilerin işine kolayca gidip geleceği ekonomik ve pratik bisiklet yolları, planlı ve güvenli bisiklet park yerleri yapacağız. Bisiklet yollarını toplu taşıma sistemi ile entegre ederek ‘Bisikletini Park Et, Devam Et Sistemi” ile uyumlu hale getireceğiz.

 •  Bisiklet istasyonlarının ve elektronik haberleşme sisteminin yaygınlaştırılmasını sağlayacağız

ENGELSİZ YAŞAM

Kamunun hizmet verdiği ve kamusal kullanıma açık tüm binalar ile ulaşım hizmetlerinin yanı sıra rekreasyon alanlarında da erişilebilirlik önlemlerinin alınması, yalnızca engelli bireyler açısından değil kısıtlı hareketliliğe sahip tüm bireyler (hamileler, yaşlılar, çocuklar, bebek arabalılar, çok uzun veya çok şişman kişiler) açısından da önemli bir zorunluluktur.

Erişilebilirliğinin olabilmesi için sadece fiziki çevre veya eşyanın değil kullanılan teknolojilerin de erişilebilirliği destekleyici özelliklere sahip olması gerekmektedir.

ENGELSİZ TAKSİ

Tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlarımızın istedikleri yerden alınarak okul, hastane, diyaliz, fizik tedavi merkezi ve alış veriş merkezine götürülüp tekrar evine bırakılabileceği, randevu sistemi ile çalışan bir ulaşım sistemini hayata geçireceğiz.

SAKARYA GÜVENLİ BİR KENT OLACAK

Güvenli bir kentte yaşamak her kentlinin en temel hakların- dandır. Sakarya’yı, içinde yaşayanlar için güven sunan bir ya- şam alanı haline getirmek zorundayız. Bu amaçla Sakarya’da insanlarımıza mümkün olduğunca suç, şiddet ve yasadışı olaylardan arındırılmış emin ve güvenli bir kentte yaşama güvencesi sağlayacağız.

Güvenlik Konusunda İlkelerimiz

Alınacak önlemlere, kanuni yaptırımlara ve müşterek deste- ğe dayandırılan bir güvenlik ve suç önleme politikası oluşturacağız.

 •  Güncelleştirilmiş, kapsamlı istatistik bilgilere dayanan ve bu bilgiler ışığında özellikle gençlerimizi suç işlemekten uzak tutacak önleyici bir yerel güvenlik politikası oluşturacağız

 •  Etkili bir kent güvenlik politikası için; emniyet güçleri, STK’lar ve yerel halkla koordinasyon halinde çalışacağız.

 •  Uyuşturucu karşıtı yerel politikalar oluşturacak ve uygulayacağız.

SOSYAL POLİTİKALAR VE SOSYAL REFAH HİZMETLERİ

İnsan Merkezli Politikalarla, hizmetlerimizi toplum temelli organizasyon ve kurumlarla yeniden oluşturarak mutlu aile, güvenli toplum yapısı içerisinde sosyal sorunlara çözüm üretme gayretinde olacağız.

HİZMETLERİMİZİN MERKEZİNDE İNSAN VAR

 •  Toplumsal bağları kuvvetlendirmeyi amaçlayacağız.

 •  Her alanda dayanışmayı ve güç birliğini hakim kılarak; iyi günde, kötü günde toplumun tüm kesimlerini kucaklamayı,

 •  Kentin yaşam kalitesini, bireylerin kültür seviye- sini artırarak ulusal ve uluslararası düzeye eşitlemeyi, sürdürülebilir bir gelişmenin gereği olarak görüyoruz.

 •  Bu çerçevede kentte yaşayan insanlarımızın ihtiyaçları çerçevesinde belediye hizmetlerinden hakkaniyetle ve maksimum düzeyde yararlanmalarını sağlayacağız

DAR GELİRLİLERE DESTEK

 •  Asgari yaşam imkânlarından yoksun olan dar gelirlilere yönelik olarak aile ekonomisini geliştirecek sosyal politikalar uygulayacağız.

 •  Yardım ve bağışlarla finanse edilen, dar gelirli ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayan çeşitli teşvik sistemleri ile yürütülen ve kartlı sistemle faydalanılan Sosyal Destek Merkezi’ni kuracağız

 •  Gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her ay düzenli olarak gıda yardımı sunacağız.

 •  Halk ekmek sistemini geliştireceğiz ve yaygınlaştıracağız.

 •  Dar gelirli gençlerimizin internet ve çalışma odaları da içeren merkezlerde derslerine ve üniversite sınavlarına hazırlanmaları için gerekli koşulları sağlayacağız.

 •  Çocuklu ihtiyaç sahibi ailelere süt, çocuk bezi ve kadınlarımız için hijyen desteği sağlayacağız.

 •  Bakıma muhtaç yaşlıları olan ailelerin sosyal yaşamdan daha fazla yararlanmalarına imkan sağlamak üzere kısa dönemli misafir yaşlı konuk evleri açacağız

 •  Sünnet, düğün, taziye ve özel gün kutlamaları gibi organizasyonlarda dar gelirli ailelerin kullanımı için sosyal tesisler kuracağız

DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZIN KONUT İHTİYACINI KARŞILAYACAĞIZ

 •  Gelirlerin düşük, kira fiyatlarının astronomik rakamlara ulaş- tığı bir dönemde dar gelirli vatandaşlarımız insani yaşam standartlarının altında bir mücadele veriyor. Konut sorunu da bu bağlamda en büyük dert. O nedenle

 •  Dar gelirliler için konut edindirme teşvikleri belirleyecek aynı zamanda uygun koşullu sosyal konut kiralama uygulamasına geçeceğiz.

 •  Yeni finansman modelleri ile dar gelirli ailelerin konut dönü- şümüne öncülük edeceğiz. Kurumsal paydaşlar ve halkın katılımı ile konut edindirme teşvikleri belirleyeceğiz ve uygun koşullarla halka sunacağız. Faizsiz veya düşük faizli uzun vadeli kredi temin etmek için girişimlerde bulunacağız.

KADINLARIMIZ BAŞTACIMIZ

Kadınlarımızın kalkınma fırsat ve olanaklarından eşit biçimde yararlanmalarını Sağlamak temel hedeflerimizden biri. Sakarya kadın dostu bir kent olacaktır.

Kadın Meclisi’ni kuracağız. Kadınlarımız sorunlarının çözümü ve beklentileri noktasında kendi kararlarını verecek.

 •  Kadınlarımızın bireysel gelişimleri ile sosyal hayattaki varlığını güçlendirmek amacıyla Kadın Vakfı’nı kuracağız.

 •  Kadınlarımızın girişimcilik kapasitelerini geliştirmek için kredi, finansal hizmetler, öz sermaye ve pazara erişim konularında destekleyici programlar düzenleyeceğiz.

Kadınlarımızın sosyal, kültürel, sanatsal alanlarda gelişimlerini desteklemek, yeteneklerini değerlendirmek ve ilgi alanlarında gelişimlerini sağlamak üzere eğitim ve seminerlerin verileceği, atölye çalışmalarının yapılacağı Kadın Akademisi’ni kuracağız.

Şiddete uğrayan korunmasız kadınlarımızı koruyan ve sosyal hayata katan Kadın Konuk ve Gelişim Evleri’ni açacağız.

Gündüz bakım evi ve kreşleri kent geneline yaygınlaştıracağız. Böylece çalışan kadınlarımızın hayatını kolaylaştıracağız.

GENÇLERİMİZ GELECEĞİMİZ

Her kesimden, her yaş gurubundan gençlerimizi daha gü- venli ve sosyal imkanları geniş bir kentte yaşatmak, geleceklerini güvence altına almak zorundayız.

 • Gençlik yaz ve kış kamp alanları hazırlayacağız.
 • Üniversite kazanan dar gelirli ve başarılı gençlere burs ve yurt desteği sağlayacağız.
 •  Gençlerin belediyenin kültür ve sanat aktivitelerinden 25 yaşına kadar ücretsiz yararlanmasını sağlamak için kültürlü genç kartı uygulamasını hayata geçireceğiz.

 •  Üniversiteli gençlerimize su ve interneti ücretsiz sağlayacağız.

 •  İş ve istihdam olanaklarını artıracak alternatif yatırım fırsatlarını değerlendireceğiz.

 •  Genç yetenek tarama ve tespit etme projesi ile yetenekli gençlerimizi tespit edecek ve yetiştireceğiz.

 •  Üniversite-sanayi-belediye iş birliği ile bölgesel mesleki ihtiyaçlar çerçevesinde meslek edindirme faaliyet- lerine ağırlık vereceğiz.

 •  Öğrencilerimizin beslenme ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere çok düşük maliyetlerle hizmet verecek olan ve içinde restaurant-cafe, kütüphane, çalışma ve etkinlik alanları bulunan katlı Genç Gelişim Merkezleri kuracağız.

 •  İhtiyaç sahibi öğrencilerimizin kentin farklı bölgelerinde ki restaurantlarda indirim imkanı ile kullanabilecek- leri Destek Kartları hayata geçireceğiz.

 •  Gençlerimizi sokaktan, şiddetten ve bağımlılıktan korumak ve kurtarmak adına onlara ilave bir kimlik kazandıracak spor, sanat gibi alanlara yönlendireceğiz; altyapı imkanlarını sağlayacağız.

 •  Kurumsal paydaşlarımızın işbirliğinde akademik başarı hedefli proje okulu açacağız.

YAŞLILARIMIZI HAYATA KATACAĞIZ

Özellikle geniş aileden çekirdek aileye geçişin sonucunda yaş- lıların toplumsal hayattan soyutlanmaları sorunu artmaya başlamıştır. Yaşlıların kentin gündelik yaşamından soyutlanmadan yaşayabilmesi için gerekli imkanları seferber edeceğiz.

 •  Yaşlılarımızı yalnızlıktan kurtarmak ve sosyalleşerek daha sağlıklı ve zinde bir hayat sürmelerine imkan sağlamak amacıyla sohbet, hobi, oyun gibi amaçlarla vakit geçirebilecekleri Yaş Dostu Etkinlik Alanlarını hayata geçireceğiz

 •  Yaşlı, kronik rahatsızlığı olan ve engelliler için sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracağız.

 •  Temizlik, kişisel bakım ve psikolojik destek anlamında evde hasta desteği hizmetini sağlayacağız.

 •  Evinde hasta ve yaşlı bakmakla yükümlü ailelerin bir nebze de olsa nefes almalarına imkan sağlamak ve sosyal hayata katılımlarına destek olmak amacıyla kısa süreli yaşlı ve hasta konuk evleri açacağız.

 •  Yalnız yaşayan ve kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, bir yerden bir yere ulaşımlarını sağlamak amacıyla yaşlı destek hizmet birimini hayata geçireceğiz.

 •  Yaşlı, kimsesiz ve kronik hastaların evlerinde düşme, ev içi kaza, yangın vb. durumlarda kullanabilecekleri “panik butonu” uygulamasını hayata geçireceğiz.

ÇOCUKLARIMIZ GÖZBEBEĞİMİZ

Kentleşmenin özellikle çocuklar üzerindeki etkisine bakıldığında; çocukların hem araç trafiğinden, hem de oyun alanlarını sınırlayan binalaşmadan dolayı hareket alanlarının olabildiğince kısıtlandığı ve güvensizleştiği görülmektedir. Bunlardan dolayı çocuğun oyun ile öğrenme, yaratıcı düşünme ve özgüven duygusu zedelenebilmektedir.

Sakarya’yı planlarken çocuklarımızı da ihmal etmeyecek; gereken hassasiyeti göstereceğiz.

 •  Çocuk Parkları ve Çocuk Oyun Gruplarını yaygınlaştıracağız.

 •  Engelsiz Parklar inşa edeceğiz.

  Görevden alınan AK Partili yöneticiler, İrfan Püsküllü'ye 'hayırlı olsun'a gitti Görevden alınan AK Partili yöneticiler, İrfan Püsküllü'ye 'hayırlı olsun'a gitti
 •  Bilim Parkları oluşturacağız.

 •  Çocuk Trafik Parklarının sayısını artıracağız.

 •  Gezi Organizasyonları düzenleyeceğiz.

 •  Sportif Faaliyetler ve Şenlikler organize edeceğiz.

 •  Yetim ve Öksüzlere Yönelik Sosyal Yardımları organize edeceğiz.

 •  Oyun Evleri açacağız.

 •  Bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak amacıyla farkındalık eğitimleri ve teşvik çalışmaları yapacağız.

 •  Kreş ve gündüz bakım evlerini yaygınlaştıracağız.

 •  Bakıma muhtaç yaşlıları olan ailelerin sosyal yaşamdan daha fazla yararlanmalarına imkan sağlamak üzere kısa dönemli misafir yaşlı konuk evleri açacağız.

ÇEVRE ve ENERJİ POLİTİKAMIZ

Bütün dünyada olduğu gibi Sakaryamız’da da çevre sorunları giderek yükselen bir trende sahip. Artan nüfus hareketliliği yanında değişen yaşam alışkanlıkları, sanayileşme, çarpık kentleşme, araç yoğunluğunun artması gibi pek çok etken bir arada doğal çevreye, su ve hava kirliliğine neden oluyor; tabii bir sonuç olarak da insanımızın yaşam kalitesini düşürüyor.

Çevre ve Enerji Politikalarımızı da toptan kalkınma hamlemizin ayrılmaz bir parçası ve stratejik bir ayağı olarak değerlendiriyoruz.

SAKARYA’YI MODERN BİR ÇEHREYE VE SAĞLIKLI BİR ÇEVREYE KAVUŞTURACAĞIZ

Çevre sorunlarının toplum yaşamını olumsuz yönde et- kilemeye başlaması, yerel yönetim olarak bizlerin sadece sorun ortaya çıktığında değil, gelişme projeksiyonuna bağlı olarak ileriki yıllarda ortaya çıkması muhtemel her düzeyde sorunları çözecek yeni politikalar geliştirmesini, bu politikaları çevreyle uyumlu hale getirmesini ve önleyici tedbirler geliştirmesini zorunlu kılıyor.

Buna göre

 •  Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için takip edilmesi gereken entegre ve sistemik bir yaklaşımla çalışacağız.

 •  Yapılacak tüm yatırımlarda doğa koruma, çevre ve insan sağlığı açısından üst düzey standartların uygulanması zorunluluğunu getireceğiz.

 •  Şehir İklim Eylem Planı’nı hazırlayacağız ve hayata geçireceğiz.

 •  Alternatif enerji sistemleri ve yenilenebilir enerji uygulamalarını teşvik edeceğiz.

 •  Paydaşlarımızın işbirliğinde İlk etapta tüm kamu kurumların enerji ihtiyacını karşılayacak düzeyde güneş enerjisinden faydalanacak sistemleri yaygınlaştırmak için girişimlerde bulunacağız.

 • Katı atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlayacak ileri katı atık toplama ve geri dönüş tesis kapasitesini ve sayısını arttıracağız.

 •  Kişi başına düşen yeşil alan miktarını en az 2 katına çıkaracağız.

 •  Şehir genelinde hava kalitesi ölçüm istasyonlarının sayısını arttıracağız. Mevcut hava kalitesi ölçüm istasyonları verile- rinin kaliteli, şeffaf ve güvenilir olması için önlemler alacağız.

 •  Şeker Fabrikası’nı gerekli altyapı çalışmalarını yaparak ivedilikle şehir dışına taşımak için girişimlerde bulunacağız.

 •  Çark Deresi’nin ıslahını, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını tamamlayıp şehrimize yeni bir renk katacağız.

 •  Güneşler çevre yolu düzenlemesini ve Sakarya Irmağı’nın rekreasyon çalışmalarını tamamlayacağız.

 •  Sakarya’yı görüntü kirliliğinden kurtaracağız.

 •  Kentsel yenileme ve dönüşüm çalışmaları ile İnsanlarımızın yaşam alanlarını daha ferah ve kullanışlı hale getireceğiz.

 •  15 dakikalık kent ve kendine yeten semt modelini özel desteklerle geliştireceğiz.

 •  Yeşil alan, temalı parklar, kent mobilyaları, cadde ve sokak düzenlemeleri ile kentimize yeni bir kimlik kazandıracağız.

 •  Çevreye duyarlı ve kalite etiketi anlamına gelen yeşil yıldız sertifikasyonun uygulamasını teşvik edeceğiz ve yaygınlaşmasını destekleyeceğiz

SU POLİTİKAMIZ

Yanlış planlama ve uygulamalar ile kaynakların farklı alanlarda kullanılmasından dolayı Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanan illerinden biri haline gelen Sakarya’da SUYU UCUZLATACAĞIZ.

SASKİ’nin gelirlerini artık başka projelerin finansmanı için değil halkımızın suyu daha ucuza kullanabilmesi için değerlendireceğiz. Su kullanım bedelini makul seviyeye indireceğiz

 •  Gerekli koruyucu tedbirler ve yaptırımlar çerçevesinde Sakarya’nın içme suyunun üçte ikisini karşılayan Sapanca’yı koruma altına alacağız.

 •  Sapanca’da ruhsatsız ve imara aykırı olarak yapılan binaların yarattığı kirlenmeyi önleyici yaptırımları ve koruyucu önlemleri hayata geçireceğiz.

 •  Ballıkaya İsale hattı ile İçme suyu arıtma tesisini hayata geçireceğiz. Şehrin doğusunda bulunan Akyazı, Hendek ve Karapürçek ilçelerinin su ihtiyacını buradan karşılayacağız.

 •  Karasu-Kocaali içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere Maden deresi üzerindeki Çamdağı Barajını hayata geçireceğiz.

 •  Temiz su, atık su ve entegre su yönetimini, kayıp kaçak denetimini ve önlenmesini sağlamak, öngörülü su altyapısı bakım planlaması, taşkın ve kuraklık yönetimi, içme suyu kalitesi, suyun yeniden kullanımı, akıllı sulama, yağmur suyu hasadı gibi başlık- ları içeren Akıllı Su Yönetim Sistemi’ni hayata geçireceğiz.

 •  Göl ve Deniz Kirliliği İzleme ve Kontrol Sistemi’ni kuracağız ve sistem verilerine göre tedbirler alacağız.

 •  Şehrin içme suyu, atık su ve kanalizasyon problemlerinin kalıcı çözümü için gerekli tespit ve müdahale çalışmalarını hızlandıracağız.

 •  Bilinçli su kullanımını özendirici ve teşvik edici çalışmaları hayata geçireceğiz.

SAĞLIKLI KENT YAKLAŞIMI

Sağlıklı Kent Yaklaşımı çerçevesinde, çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik çalışmalar en önemli önceliklerimizden biri olacak.

Daha sağlıklı, huzurlu, yaşanabilir kent olmak için, gerekli yapısal değişiklikleri ve süreci başlatacağız ve çalışmalarımızı bu yönde kararlılıkla yürüteceğiz.

SAĞLIK POLİTİKAMIZ

 •  Düzenli aralıklarla sağlık kontrolleri ve sağlık taramaları yapacağız, koruyucu hekimlik uygulamasını sürekli gündemde tutacağız.

 •  Yaşlı ve bakıma muhtaç insanlarımızın gerek yaşam olanaklarının iyileştirilmesi gerekse sağlığa yönelik ihtiyaçlarının karşılanması bakımından belediye himayesine alacağız.

 •  Özellikle çocuklarımızı salgın ve yaygın hastalıklardan koruyucu tedbirleri alacağız.

 •  Ebeveynlerin sağlık ve sağlıklı yaşam konusunda eğitilmelerine ilişkin projeleri uygulamaya koyacağız.

 •  Haşerelerle mücadele, su ve hava kalitesinin sürekli olarak kontrol altında tutulması yönünde titiz bir planlama ve çalışma yürüteceğiz.

 •  Farkındalık oluşturan koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini destekleyeceğiz.

 •  Mobil sağlık vb. uygulamalar ile genel sağlık ve kaliteli yaşam konularında halka danışmanlık hizmeti vereceğiz.

 •  Hasta konukevleri ve misafirhaneler tesis edeceğiz.

KÜLTÜR ve SANATLA YAŞAYAN SAKARYA

 •  Kültür ve sanat, bireyin kendi dışındaki evrene açılma yolu olarak insan hayatına bir anlam ka- zandırmasının yanında, toplumların da uygarlık yarışında yükselebilmelerini sağlayan bir fonk- siyona sahiptir.

 •  Bu nedenle Sakarya, kültür ve sanat faaliyetlerini destekleyen, teşvik eden ve Sakaryalı hem- şehrilerimizin ihtiyaçlarını üst düzeyde karşılayabilecek organizasyonlara ev sahipliği yapan bir şehir olacaktır.

SAKARYA KÜLTÜR ve SANATIN DA MERKEZİ OLACAK

Kültür ve sanat faaliyetleri yönetim anlayışımızın tali değil asli unsurlarından biridir.

 •  Kentimizin kültür envanterini çıkartacak ve kayıt altına alacağız.

 •  Sinema, sahne sanatları, sergi, konser gibi etkinliklerin düzenlenebileceği, içinde sanat atölyelerinin ve çalışma alanlarının bulunacağı, içinde ve çevresinde insanlarımızın sosyal ihtiyaçlarını da karşılayabilecekleri bir kültür merkezini hayata geçireceğiz.

 •  Yerel kültürümüzün, varlıklarımızın yaşatılması, korunması, genç ve gelecek nesillere aktarılması için gereken tüm hassasiyeti ve çabayı göstereceğiz.

 •  Sinema, tiyatro, müzik ve diğer sahne sanatlarının festival gibi büyük organizasyonlarla ve geniş kitle katılımlarıyla sergilenmesini sağlayacağız.

 •  Genç sanatçılarımızın çalışmalarına ve üretim yapmalarına imkan sağlayacak altyapı im kanlarını sunacak, çalış- malarını sergilemeleri için destekler sağlayacağız.

 •  Sokaklarımızın ve caddelerimizin canlandırılması ve kent yaşamına renk katması amacıyla sokakta sanat etkinlikleri düzenleyeceğiz.

Yöresel kültürümüzü, gastronomiyi ve doğayı tanıtan tematik festival ve etkinlikler düzenleyeceğiz.

Yetenekli ve sanata ilgisi olan gençleri destekleyeceğiz. Paylaşımlı, ücretsiz müzik stüdyoları açacağız.

ENDİ KAYNAKLARIYLA BÜYÜYEN GELİŞEN SAKARYA

Sakarya’yı, sahip olduğumuz kaynaklarla dünyanın her yanındaki piyasalarda satabilen, yatırımları kendi bölgesine alarak sermayeyi kendine çeken, kültür, iş, turizm kapsamında cazibe oluşturarak ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan bir merkez haline dönüştüreceğiz.

CAN DOSTLARIMIZ

Sokak hayvanlarını takip ve kontrol etmek ve suiistimallere karşı korumak üzere hayvan kimlik sistemi yaygınlaştıracağız

Sokak hayvanları için aşılama seferberliği başlatacağız ve sahiplendirilmesini özendireceğiz.

Hayvanlar için doğayla bütünleşik rekreasyon ve yürüyüş alanları düzenleyeceğiz ve bu alanları çocuk oyun alanla- rından ayrıştıracağız.

Sokaklarımızı güven de tutmak ve sokak hayvanlarına daha sağlıklı alanlara kavuşturmak amacıyla doğal yaşam alanları, barınak, bakım ve rehabilite merkezleri kuracağız.

SAKARYA’YA CAN VERECEĞİZ

Sakarya’nın ekonomisini canlandıracak politikaları uygulamaya koyarak yeni iş alanlarının oluşmasını, mevcut istihda- mın kalitesinin artırılmasını sağlayacağız.

Yerel kalkınma hamlemiz, Sakarya’da iş olanakları/alanları yaratmak suretiyle ekonomiyi canlandırma, sektörleri destekleyerek ekonomik hacmi geliştirme, işsizliği önleme ve yoksullukla savaşla birlikte daha iyi bir sosyal hayat için geliştireceğimiz yerel politikalardan oluşacaktır.

 •  Sakarya’nın yatırımlar için çekici hale gelmesini sağlayacağız

 •  Sakarya’daki yatırımcıları yeni iş alanları yaratılması yönünde destekleyeceğiz

 •  Sürdürülebilir kalkınmanın koşullarını hazırlayacağız

 •  Sakarya’daki sosyal sermayenin geliştirilmesine katkıda bulunacağız

 •  Sakarya’da, ekonomik ve sosyal kalkınmaya dönük işbirliği, ortak yaklaşımı, bilgi/beceri paylaşımını ve ortak hareketi özendireceğiz

 •  Dünya ile iletişim kuracağız; Sakarya’daki paydaşların evrensel gelişmeleri izlemelerini kolaylaştıracağız; yurtdışı yatay ilişkileri özendireceğiz.

 •  Bölge milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, üniversite temsilcileri, mesleki kuruluşlar ve odalar, sanayiciler, ticaret adamları ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan Yerel Kalkınma Meclisi’ni kuracağız.

 •  Sakarya Yatırım Teşvik Ofisi kuracağız.

 •  Şehir İstihdam Ofisi kuracağız, iş garantili sertifika programları ile genç girişimciler yetiştireceğiz.

 •  Kadınlarımızın ekonomik hayata adil ve etkin katılımlarını sağlamak amacıyla Kadın Yaşam ve Gelişim Merkezi açacağız

 •  Bulunduğu kuşağın sanayi, ticaret ve kültür merkezi haline gelen, uluslararası ve küresel düzeyde şehirlerle iş- birliği sağlayacağız.

 •  “Eğit-üret-istihdam et” metodu ile kadınların ev ekonomisine katkı sunmalarını amaçlayan Kadınlar Çarşısı’nı (KADINÇA) kuracağız.

 •  İş, istihdam, eğitim ve finansmana eri- şimde danışmanlık programları, yoğun teknik ve iş becerileri eğitimi, iş merkezlerinin geliştirilmesi ve gençlik gelişim programlarının düzenlenmesini sağlayacağız.

 •  Dünya Bankası projeleri, AB fonları ve destek programları, Kalkınma Ajansları, Bakanlık fonları gibi ulusal ve uluslararası kaynak bulmaya yönelik araştırmalar yapan, projeler yapan ve geliştiren Şehir Proje Ofisi’ni kuracağız.

SAKARYA KIRSALDA DA KALKINACAK

Yürürlükteki yasa ile birlikte büyükşehir sınırlarına dahil edilen köylerimiz, hizmetlerden eşit yararlanma ilkesi çer- çevesinde değerlendirilecek; “kırsal kalkınma” genel kalkınma hamlemizin en önemli ayaklarından birini oluşturacaktır.

 •  Büyükşehir Yasası’yla mahalleye dönüştürülen köylerin altyapı, imar ve temizlik sorunlarını ivedilikle tespit edecek ve gidereceğiz

 •  Kırsal ekonominin, hızla değişen pazarlarda rekabet gücü kazanabilmesi için tarımsal verimliliği sağlamanın yanında, karşılaştırmalı üstünlüklerinin olduğu alanlarda, yerel ayırt edici özelliklerini belirleyerek ve bunları geliştirerek, sahip olduğumuz varlıkların, yenilikçi yöresel ürünlere dönüştürülmesini ve dış pazarlara açılmasını sağlayacağız.

 •  Kırsalda mikro işletmeleri ve girişimciliği destekleyeceğiz.

 •  Kırsal turizm çeşitlerine ve rekreasyon alanlarına artan ilgi çerçevesinde kırsal alan varlıklarımızı ekonomik değere çevireceğiz.

 •  İlimizin tarımsal sulama yatırımlarını tamamlamak için kurumsal paydaşlarımızla işbirlikleri geliştireceğiz. (ka- palı devre, yağmurlama ve damlama sulama sistemleri, toprağı su ve teknoloji ile buluşturarak sulamada israfı önleyecek son teknolojiler)

 •  Bilinçli tarıma ve katma değerli üretim için çiftçimizle dayanışma ve yardım- laşma merkezleri açacağız.

 •  Dikey tarıma yönelik proje ve teşviklere destek vereceğiz.

 •  Terk edilen yaylakları yeniden üretime kazandıracak destek ve teşviklerde

  bulunacağız.

 •  Hayvancılık sektörünü destekleyecek, mera alanlarını geliştirmek için girişimlerde bulunacağız.

 •  Tarım arazilerinin sanayi, yapılaşma gibi tarım dışı alanlarda kullanılmasını önleyecek katı tedbirleri alacağız.

 •  Halk kooperatifleri modeliyle üretim/yetiştirme/işletme/pazarlama/ izleme entegre hayvansal ürün (besicilik, damızlık, süt ve süt ürünleri, arıcılık, kümes hayvancılığı, balıkçılık vb. ) tesislerinin kurulması için girişimlerde bulunacağız.

 •  Ürün tanıtan ve pazara katkı sunan fuar, festival, kampanya, reklam ve programlar düzenleyeceğiz.

 •  Çiftçilerimize ilaç, mazot, gübre ve fide desteği vereceğiz.

 •  Kurumsal paydaşlar ve sektör temsilcileriyle şehir tarım ve hayvancılığını geliştirme ve destekleme uygulama planı hazırlayacağız.

 •  Kooperatifçilik faaliyetleri ile yerli ve organik ürünlerin yetişmesini destekleyeceğiz; ve YPP (Yetiştirme-Paketleme-Pazarlama) döngüsü ile şehir ekono- misine katma değer sunmak için girişimlerde bulunacağız.

 •  Kendi kendine yeten ve bölgenin gıda ihtiyacını karşılayan Gıda Kent Projesini gerçekleştireceğiz.

 •  Kadınlarımızın mini tarım ve seracılık yapmalarına alan açacağız ve destekleyeceğiz.

BÖLGE TURİZMİNİ CANLANDIRACAĞIZ

Turizmin hem toplum hem de çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirerek yerel ekonomiye, doğal ve kültürel mirasın korunmasına, bölge halkının ve ziyaretçilerin yaşam kalitelerinin artmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz

Her şeyden önce kültür varlıklarımızın korunmasını, yaşatılmasını, gelecek kuşaklara aktarılmasını ve sürdürülebilir şekilde turizmde değerlendirilmesini sağlayacağız.

 •  Dünyadaki ve Türkiye’deki turizm taleplerine ve gelişme trendine bağlı olarak geliştirilebilir alternatif turizm imkanlarımızı da içeren uzun vadeli projeksiyonlara dayalı bütüncül bir turizm master planı ve tanıtım stratejisi hazırlayacağız.

 •  Mevcut ve potansiyel arz eden yatırım alanlarının ziyaretçiler için olduğu kadar yatırımcılar için de bir cazibe merkezi haline getirilmesi amacıyla konsept projeler geliştireceğiz; gerekli altyapı çalışmalarını yapacağız.

 • 1500 mt uzunluğunda Kayak Pisti ile Dikmen Yaylası Kayak Turizm Tesisi’ni hayata geçireceğiz.
 •  Çiğdem Yaylası, Turnalı Yaylası, Soğucak Yaylası, Sülüklügöl gibi doğa harikası bölgeleri konaklama mekanları, çevre düzenlemeleri ve temizlikleri, otopark alanlarıyla do- natarak yayla turizmine açacağız.

 •  Tabiat parkı, piknik alanları, su sporları oyun alanları ile Mollaköy Göletleri’ni turizme kazandıracağız.

 • Piknik alanları, seyir kulesi, restoranlar, sosyal donatılar ve göl gezi programları ile Acarlar Longozu Tabiat Parkı’na hayat vereceğiz.
 • Karadeniz sahilimizdeki ilçelerimizi turizm cazibe merkez- lerinden biri haline getirmek için gerekli yatırımları yapacağız. Belediye-Özel Sektör işbirliği ile Karadeniz sahilini tercih edilir destinasyonlardan biri haline getireceğiz.

SAKARYA’YI TÜM DÜNYAYA TANITACAĞIZ

Sakarya’nın sahip olduğu kaynaklar ve değerler çerçevesinde markalaşması, kentin ekonomik ve sosyal gelişimi açısından son derece önemlidir. Atıl kaynaklarımızın ekonomik değere dönüşmesi ve mevcut imkanlarımızın rekabet gücünün artırılması, kent ekonomisinin canlanmasına, işsizlik ve yoksulluğun önlenmesine katkı sağlayacak.

Bu gerçeklikten hareketle akılcı bir strateji, planlı ve profesyonel bir anlayışla Sakarya’nın tanıtımına özel bir önem vereceğiz.

 •  Sakarya’yı, turistik ve kültürel, ticari ve ekonomik alanlarda ayrı konseptler halinde ve hedef beklentilerine uygun olarak profesyonel bir yaklaşımla iç ve dış pazarda tanıtacağız.

 •  Bölgemizdeki ürünler ve turistik değerlerimiz ile ya- tırımcıları özendirecek olanaklarımızı markalaştırarak farklı mecralar ve tanıtım materyalleri yoluyla hedef pazarlarda tanıtacağız.

 •  Sakarya ve hinterlandındaki yatırım ve ticaret hacminin geliştirilmesi bakımından son derece önemli olan tanıtım hususunda yine ticaret ve sanayi odası, meslek odaları ve sivil inisiyatif ile işbirliği yapacağız.

Tanıtım amacıyla yerli ve yabancı TV kanalları, sosyal mecralar, dergiler, gazeteler, dijital ortamlar, tematik WEB siteleri gibi mecraları etkin olarak kullanacak, fuar ve festivallere katılımlar sağlayarak hedef kitlelere ulaşacağız.

Yerel hizmetlerimizden hemşehrilerimizin etkin bir şekilde yararlanabilmeleri ve bu hizmetlerin gerçekleştirilme gerekçelerini doğru anlayabilmelerine imkan sağlamak üzere hizmetlerimizin halk nezdinde de tanıtımını yapacağız.

75E01Ad6 326E 4Ceb 87B0 9348D2D4454B6E4B9A4B E285 4787 9Ad5 02Dc22F08A6F9E2F2007 B38A 428C 866A Dcb9162Dd558

02D62509 Ebe3 4D7C Bf99 89Fa2Da4C384