Eski adı Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. (TÜVASAŞ) iken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde adı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü olarak değiştirilen fabrika, ihtiyaç fazlası pirinç malzemeyi ihale yoluyla satışa çıkaracak.

Satışa çıkarılacak olan 28.995,70 kilogramlık pirinç malzeme pazarlık usulü ihale edilecek .

İhale, 5 Ekim Çarşamba günü saat 10.30'da TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Toplantı Salonu'nda yapılacak.

İHALENİN DETAYLARI ŞU ŞEKİLDE:
1-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
1.1.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
ç) (İstenmesi halinde) bu ihale ilanında istenen, detayları ise idari şartnamede yeterlik belgeleri,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı
1.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
1.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) bendinde belirtilen belgenin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
2- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150,00-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhale dokümanını idari Şartnamede belirtilen şartlarda Posta veya kargo ile de satın alınabilir. Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 150,00 Türk Lirasıdır (ihale dokümanı karşı ödemeli olarak kargo yolu ile istekliye gönderilecektir). İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İdari şartnamenin 4. Maddesi hükümlerine göre ihale dokümanını satın almayan isteklilerin teklifleri geçersiz sayılacaktır.
3- Ekonomik açıdan en avantajlı (en uygun) teklif en yüksek fiyat esasına göre belirlenecektir.
4- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
5- Teklifler ihale tarih ve saatine kadar TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü - Genel Evrak Şefliği / ADAPAZARI adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6- TEKLİF: TÜRASAŞ Teklif Mektubu örneğine uygun verilecektir. SÖZLEŞME: TÜRASAŞ Tip sözleşmesi örneğine uygun olarak sözleşme düzenlenecektir.
7- İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemez.
8- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatın teminat mektubu olarak verilmesi halinde, teminat mektubunun süresi toplam 90 gün fazla olacaktır.
9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 ( altmış) TAKVİM GÜNÜ olmalıdır.
10- İdaremiz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir
11-Sözleşme toplam bedeli üzerinden %6 Kesin Teminat %0 9,84 Damga vergisi ve % 05,69 Karar pulu bedeli ihale üzerinde kalan firma tarafından sözleşme imzalanmadan önce kurum veznesine ya da banka hesaplarına ödenecektir. Kesin teminat yüklenicinin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra serbest bırakılacaktır.
12-İhalede en avantajlı fiyat teklifi vererek sözleşme imzalayan yüklenici sözleşme bedeli üzerinden %18 KDV ödeyecektir.
13-Satışa konu olan pirinç malzeme toplam 28.995,70-Kg’dir.